วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หลักสูตรการเรียนเภสัชศาสตร์

หลักสูตรการเรียนเภสัชศาสตร์
หลักสูตรมาตรฐานที่ใช้เรียนในคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีดังนี้

1.เภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutics)
2.เคมีเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical chemistry) หรือเคมีเวชภัณฑ์ (Medicinal chemistry)
3.เภสัชวิทยา (Pharmacology)
4.จุลชีววิทยา (Microbiology)
5.เคมี (chemistry)
6.ชีวเคมี (Biochemistry)
7.เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany)
8.เภสัชวินิจฉัย (Pharmacognosy)
9.เภสัชอุตสาหกรรม (Industrial Pharmacy)
10.สรีรวิทยา (Physiology)
11.กายวิภาคศาสตร์ (anatomy)
12.อาหารเคมี (Foods Science)
13.เภสัชกรรม (Pharmacy)
14.กฎหมายยา (pharmacy law)
15.เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics)
16.ไตวิทยา (nephrology)
17.ตับวิทยา (hepatology)
18.ปฏิบัติการเภสัชกรรม (Pharmacy practice) ประกอบด้วย ปฏิกิริยาระหว่างยา, การติดตามผลการใช้ยา (medicine monitoring) การบริหารการใช้ยา (medication management)
19.บริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care)บูรณาการด้านการใช้ยากับผู้ป่วย และดูแลติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น